Kvalitet & Resultat

Vi är mycket engagerade i att upprätthålla högsta kvalitet i vårt systematiska arbete med kvalitetssäkring. I praktiken innebär detta att vi genomför noggranna kontroller av kvaliteten genom att mäta olika parametrar i varje steg av vår verksamhet, från mottagning och behandling till den allmänna omvårdnaden av våra uppskattade patienter och kunder.

Vi är övertygade om att transparens är avgörande för att bygga förtroende och öppenhet gentemot våra patienter och kunder. Därför arbetar vi aktivt med att sammanställa resultaten av våra kvalitetsmätningar och kommer snart att publicera dem på denna sida. På så sätt kan våra patienter och kunder få insikt i vårt engagemang för att upprätthålla högsta möjliga standarder och kontinuerligt förbättra våra tjänster.

Vårt mål är att erbjuda en öppen och transparent dialog med våra intressenter, och vi ser fram emot att dela våra prestationer och framsteg med er inom en snar framtid.

Kvalitetspolicy

CK Klinikerna har en stark åtagande att erbjuda våra värderade patienter och kunder en överlägsen vårdupplevelse som kännetecknas av högkvalitativ och säker vård. Vår strävan är att säkerställa hög tillgänglighet så att vi alltid finns där när våra patienter och kunder behöver oss som mest. Detta uppnås genom att vi har kompetent personal som är dedikerade till att erbjuda den bästa vården och genom att främja optimala mellanmänskliga möten som bygger tillit och tilltro hos våra intressenter, vilket i sin tur resulterar i hög patient- och kundnöjdhet.

Vi sätter omsorg och respekt i centrum av vår vårdprocess, vilket innebär att både patienter och kunder, samt deras närstående, kommer att bemötas med värme och förståelse. Detta skapar en trygg och stödjande miljö för alla som väljer våra tjänster.

Vi har en rigorös process för avvikelsehantering som är utformad för att säkerställa att vi lär oss av våra erfarenheter och kontinuerligt förbättrar vår vård. Dessa lärdomar kommer att användas i vårt förebyggande riskhanteringsarbete för att minimera eventuella framtida problem. Vi välkomnar aktivt förslag och klagomål från våra patienter, kunder, närstående och personal, och vi ser varje sådant tillfälle som en möjlighet att förbättra vår verksamhet.

Vår strävan efter högkvalitativ vård omfattar även våra fysiska lokaler, som är utformade för att möta patienternas och kundernas behov och överensstämma med höga standarder för hygien och medicintekniska krav.

Genom en stark intern samverkan och ett gott samarbete kommer CK Klinikerna att vara en föredömlig arbetsgivare som ger sin personal möjlighet att kontinuerligt kompetensutvecklas. Vi är beslutna att uppfylla målen som är satta av våra beställare och att fullgöra vårt åtagande att följa externa lagar och krav. På så sätt kan vi fortsätta att leverera enastående vård och service på alla nivåer.

Kvalitetsarbete

På CK Klinikerna är vi engagerade i att kontinuerligt förbättra vårt kvalitetsarbete och har som målsättning att bli certifierade enligt ISO-standard 9001 inom de kommande åren. Vi är också medvetna om vårt miljöansvar och strävar efter att integrera miljöaspekter i vår verksamhet.

Utformningen av vårt kvalitetsledningssystem är skräddarsytt för att ta hänsyn till den miljö där vi verkar, de specifika risker som är kopplade till vår verksamhet och vår omgivning, våra interna behov och mål, våra affärsprocesser samt storleken och strukturen av vår organisation.

Vårt övergripande mål med vårt kvalitetsarbete är att kunna erbjuda våra patienter och kunder högkvalitativ och säker vård med enastående tillgänglighet. Detta uppnås genom att vi har kompetent personal som arbetar tillsammans för att skapa optimala mellanmänskliga möten, vilket i sin tur bygger upp förtroende och tilltro och resulterar i hög patient- och kundnöjdhet.

Vårt kvalitetsarbete har också en syftning att stödja och förbättra arbetsmiljön för våra medarbetare samtidigt som vi uppfyller de mål som är satta av våra beställare och följer externa lagar och krav. Genom att ha en holistisk syn på kvalitet inkluderar detta även arbete med att minska vår påverkan på miljön och att ta hållbara beslut.

En viktig del av vårt kvalitetsarbete innebär att vi strukturerar vårt arbetssätt och inför gemensam dokumentation och dokumentering av instruktioner, processer och rutiner. Denna kontinuerliga process är en central del av vårt dagliga arbete då vi strävar efter ständiga förbättringar för att säkerställa att vi lever upp till våra höga standarder och kvalitetsmål.